Algemene voorwaarden

OVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:
ToBeHealthy, Leefstijlcoach en Outdoor trainingen, gevestigd te Dordrecht.

Art. 1 Definities
1.1 Onder ToBeHealthy wordt in deze voorwaarden verstaan: ToBeHealthy eenmanszaak.
1.2 Onder lid wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door ToBeHealthy een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan: lid en ToBeHealthy.
1.4 Onder diensten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de opdrachtgever ToBeHealthy opdracht heeft gegeven, met betrekking tot leefstijlverandering en groepstraining.
1.5 Onder groepstrainingen wordt in deze voorwaarden verstaan: de dienst die door ToBeHealthy geleverd wordt.
1.6 Onder leefstijl coaching wordt in deze voorwaarden verstaan: de dienst die door ToBeHealthy geleverd wordt.
1.7 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen ToBeHealthy en opdrachtgever tot het leveren van diensten en/of zaken door ToBeHealthy ten behoeve van de opdrachtgever.

Art. 2 Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen ToBeHealthy en lid/leden, respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
2.2 Voorwaarden van het lid gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Het lid krijgt te allen tijde de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op de website, dan wel schriftelijk.
2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2.5 ToBeHealthy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 824201878

Art. 3 Aansprakelijkheid
3.1 ToBeHealthy is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of andere complicaties die kunnen optreden. Het lid is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van ToBeHealthy.
3.2 ToBeHealthy is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van lid/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor ToBeHealthy niet verantwoordelijk gehouden kan worden).
3.3 ToBeHealthy heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting. Het lid kan ToBeHealthy niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Art. 4 Uitvoering van de opdracht
4.1 ToBeHealthy voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft ToBeHealthy het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met het lid en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
4.3 Het lid is verplicht om blessures, pijn, zwangerschap, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is het lid verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.
4.4 Het lid is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen tijdens de trainingen, dit om blessures te voorkomen.

Art. 5 Abonnement, ontbinding en verhindering
5.1 Het lid is aan ToBeHealthy honorarium verschuldigd dat ofwel wordt
berekend op basis van een prijs per training of op basis van de door ToBeHealthy aangeboden pakketten. Daarnaast biedt ToBeHealthy de mogelijkheid om een rittenkaart aan te schaffen voor de groepstraining. Het lid heeft de keuze uit een 5 of 10 rittenkaart.
5.2 Opzegging dient per e-mail te worden aangegeven met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voorafgaand aan de datum van beëindiging.
5.4 De groepstraining wordt op reguliere tijden gegeven. Met uitzondering van feestdagen of noodweer. Wij baseren dit op de uitkomst van het KNMI. Bij code oranje of hoger zal ToBeHealthy de training annuleren, staken of een ander locatie vinden.

Art. 6 Tarieven

6.1 Ieder lid heeft de mogelijkheid om éénmalig gratis en vrijblijvend deel te nemen aan de groepstraining of een gratis intakegesprek voor leefstijlverandering.
6.2 Voor de tarieven verwijzen wij naar de website.
6.3 In het tarief van ToBeHealthy zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door de opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten.
6.4 De tarieven zijn inclusief BTW.
6.5 ToBeHealthy behoudt zich het recht voor haar tarieven zonder opgaaf van reden te wijzigen. Bij wijziging van de tarieven dient ToBeHealthy haar leden minimaal één maand voor beëindiging van de abonnementsperiode per e-mail hiervan in kennis te stellen.
6.6 Indien het lid niet akkoord gaat met de verhoging, kan hij twee weken na kennisgeving de opdracht per e-mail annuleren.
 
Art. 7 Betalingsvoorwaarden
7.1 ToBeHealthy  maakt gebruik van een ledenadministratie software genaamd VirtuaGym.
7.2 Wanneer een lid start bij de groepstrainingen wanneer de maand al is begonnen dan zullen de resterende kosten via VirtuaGym worden gefactureerd aan het lid. De looptijd van het abonnement gaat per eerste van de volgende maand in.
7.3 Na de factuurperiode zal de maandelijkse contributie uitsluitend via automatische incasso worden voldaan. In geval van storneren worden er incassokosten in rekening gebracht conform de Wet op Incassokosten.

Art. 8 Overmacht
8.1 Partijen worden niet aansprakelijk gesteld indien zij hun verplichtingen niet nakomen als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop ToBeHealthy in geen invloed kan uitoefenen maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainer van ToBeHealthy vallen hier ook onder.
8.3 ToBeHealthy biedt bij ziekte van de coach een alternatief of wordt de overeenkomst met het aantal dagen/weken van de afwezigheid verlengd.
8.4 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen beide partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.5 Is ToBeHealthy op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. Het lid voldoet deze declaratie als ware het een losse opdracht.

Art. 9 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.

Art. 10 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer de cliënt in het buitenland woont of is gevestigd. Eventuele geschillen welke voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter van de arrondissementsrechtbank gevestigd te Dordrecht.

Kennis komen maken?

[iconpress id=”local_729″ title=”heart” style=”color:#FFFFFF; font-size:18px;” ] To Be Healthy | Lianne Stomp

[iconpress id=”local_294″ title=”home” style=”color:rgb(255, 255, 255, 1); font-size:18px;” ] Stevensweg 16

[iconpress id=”local_2479″ title=”location on” style=”color:rgb(255, 255, 255, 1); font-size:18px;” ] 3319 AK Dordrecht

[iconpress id=”local_3220″ title=”phone” style=”color:rgb(255, 255, 255, 1); font-size:18px;” ] 06 48795041

[iconpress id=”local_2495″ title=”mail” style=”color:rgb(255, 255, 255, 1); font-size:18px;” ] lianne@tobehealthy.nl

[iconpress id=”local_908″ title=”suitcase” style=”color:rgb(255, 255, 255, 1); font-size:18px;” ] KVK nummer: 84201878

[iconpress id=”local_908″ title=”suitcase” style=”color:rgb(255, 255, 255, 1); font-size:18px;” ] BIG nummer: 19065373330

[iconpress id=”local_908″ title=”suitcase” style=”color:rgb(255, 255, 255, 1); font-size:18px;” ] BTW nummer: NL003534262B52

(Visited 225 times, 1 visits today)